Wydrukuj tę stronę

Apostolstwo Dusz Czyśćcowych

Spotkania:
Opiekun: ks. Wojciech Bober MS

Do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC) może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym.

Zadania Członków APDC

Troska o własne uświęcenie

Członkowie APDC korzystają z pomocy, jakie ofiaruje nam Kościół, a przede wszystkim:
• przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania, w którym doświadczamy przebaczającej miłości miłosiernego Jezusa oraz Eucharystii, która jest źródłem uświęcenia,
• czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,
• prowadzą życie modlitwy,
• okazują czynną miłość bliźniego,
• korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego.

 

Wspomaganie zmarłych poddanych oczyszczeniu

• Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz.

Ponadto:
• odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
• w ich intencji ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp.
• w miarę możliwości zamawiają Msze św. za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św.
• w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post.